آیه الکرسی در سوره بقره قرار دارد .

آیه معروف « و ان یکاد الذین کفروا … » در سوره قلم قرار دارد .

دعای « ربنا آتنا فی الدنیا حسنه … » در سوره بقره آیه ۲۰۱ می باشد .

در آیه ۷ سوره احزاب نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است .

آیه معروف « امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف و السو ء » در سوره نمل
آیه ۶۲ می باشد .