شش:

ششمین دسته، سوره هایی است که به نام مکانها

وسرزمینهای خاصی میباشد:

 مثل : 

اعراف ( جایی میان بهشت و جهنم)

 حجر ( نام سرزمین قوم ثمود میان مدینه و شام )،

حجرات ( حجره ها، اتاقها ) 

بلد ( شهر مکه )

احقاف (سرزمین قوم ثمود در جنوب حجاز)

هفت:

برخی از سوره ها به نامهایی است که مخصوص قیامت میباشد:

 مانند:

 واقعه،

 تغابن ( گول خوردگی و حسرت )،

حاقه (حتمی و مسلم)

قیامت،

 نبأ  ( خبر، خبر رستاخیز )، 

قارعه(کوبنده)