اهای دختر ایرانی

 حواست هست..؟

ارزانی عکس هایت در این فضای مجازی....به قیمت لرزاندن ستون های زندگی اینده ات است 

این بار اشتباه نکن دخترک 
اینجا غرب نیست که عکس های مدلینگت را به نمایش میگذاری....
دختر ایرانی شرافت دار....
دختر ایرانی ارزشش بیشتر از این است که
 گرگها با چشمهایشان گوشتهای اندامش را نظاره گر باشند..
آهای دخترررک.. لبخند تلخ نزن به این حرفها...
 ادعایت میشود؟؟
 ادعایت میشود فرهنگت بالاست؟؟
 ادعایت میشود برایت مهم نیست؟؟؟
برهنگی فرهنگ نیست.. 
خیااالت راحت... و بدان گرگها همیشه در کمینند... 
خودت را طعمه نکن...
 مرواریدی باش در صدف