چهار:

 دسته دیگری از سوره ها، به نام پدیده های طبیعی و

مظاهر خلقت است همچون : رعد، نور، کهف (غار )، دخان (دود)

طور ( نام کوه ) نجم ( ستاره ) ، قمر ( ماه )، دهر

( روزگار ودوران )، حدید ( آهن )، تکویر ( درهم پیچیده

شدن خورشید )، انفطار ( شکافته شدن )، انشقاق ( شکاف

برداشتن و دو شقه شدن )، بروج ( برجهای دوازده گانه

فلکی )،غاشیه ( فراگیری شب و قیامت )، فجر، شمس

( خورشید )،لیل ( شب ) ضخی ( روشنایی روز )، تین

( انجیر ) علق ( خون بسته، زالو ) زلزال ( زلزله )، عصر

(عصر، روزگار و زمان )، فلق ( سپیده )، طارق ( ستاره ظاهر

شونده ).

 پنج:

 یک دسته دیگر، سوره هایی است که به نام برخی

ازگروههااجتماعی و طوایف  و قبایل و جناحهای فکری و

تیپهای مختلف مردم و غیر مردم می باشد، مانند : آل عمران

( خاندان حضرت مریم = پدر و مادرش وخودش و پسرش  حضرت

عیسی ) نساء ( زنان ) انبیاء  (پیامبران )، مومنون، شعرا،

روم، احزاب ( گروهها و قبایل مخالف  مسلمانان مدینه )،

سبا ( قومی معاصر حضرت سلیمان ) صافات ( صف کشیده ها، از

مجاهدان ،نمازگزاران، فرشتگان ) زمر ( گروههای و دسته

ها )  مومن جاثیه ( گروه به زانو افتاده درقیامت )، صف 

( صف رزمندگان راه خدا )، منافقون، عادیات (مجاهدان تیر

تک و چابک سوار)، مطففین ( کم فروشان )، کافرون، ناس

( مردم) ذاریات ( فرشتگان پراکنده کننده )، مرسلات

( فرشتگان یا بادهای فرستاده شده )، نازعات ( کشنده های

به قوت ).