نام سوره های قرآن را در یک تقسیم بندی می توان به چند
بخش و چند محور تقسیم کرد .
درک و شناخت تناسب هر یک از این نام‌ها با سوره‌ نیاز به
مراجعه به خود سوره  و جای کاربرد آن نام در متن سوره
دارد .
تقسیم بندی یاد شده چنین است :

یک:یک دسته از سوره ها، به نام اشخاص است و نیازی به

توضیح وترجمه ندارد. این سوره ها عبارتند از : یونس، هود،
یوسف، ابراهیم، مریم، لقمان، محمد (ص) ، نوح .
دو: دسته دیگر نامهایی است که از حروف مقطعه اول سوره ها
گرفته شده است . مانند : طه یس، ص، ق
 
سه:بعضی از سوره ها به نام برخی  از حیوانات است، اقبیل :
بقره ( گاو)، انعام ( چهار پایان )،  نحل ( زنبور عسل )،
نمل ( مورچه ) ، عنکبوت ، فیل .