سوره های « فلق » و « ناس » به معوذتین معروفند

سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است
سوره اسراء به « بنی اسرائیل » معروف است
سوره ای که در شان اهل بیت (ع) نازل شده است سوره « دهر (انسان)» است .
سوره « حجرات » سوره اخلاق و ادب است

 

پی نوشت:معوذتین به دو سوره ای گفته می شود که با قل اعوذ اغاز می شود.