یه روز یه پسر انگلیسی میاد با طعنه به یک پسر ایرانی میگه: 

چرا خانوماتون نمیتونن ...با مردا دست بدن یا لمسشون کنن؟؟ 

یعنی مردای ایرانی اینقدر شهوت پرستن که نمیتونن خودشون رو کنترل کنن؟؟

 پسره لبخندی میزنه و میگه: 

ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده؟ و هر مردی ملکه انگلستانو لمس کنه؟! پسره انگلیسی با عصبانیت میگه:

 ... ...نه!مگه فرد عادیه؟!! فقط افراد خاصی میتون با ایشون در رابطه باشن!!!
پسر میگه:

 خانومای ما همه ملکه هستن!!!