سوره « یس » به قلب قرآن مشهور است
سوره های سجده ، فصلت ، نجم و علق به عزائم مشهورند .
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است .
قرآن کریم در سوره « حمد » خلاصه شده است .
سوره توبه « بسم الله الرحمن الرحیم » ندارد
سوره الرحمن به « عروس » قرآن معروف است
سوره نمل دو « بسم الله الرحمن الرحیم » دارد
 
پی نوشت:عزائم یعنی سوره هایی که دارای سجده واجب می‌باشند.