و اما امروز..

بانوی سرزمینم بگوش باش.. امروز نقل مجالسشان تویی و چادرت..

تمام توانشان را گذاشته اند که "مشکی ِ آرامت" را بردارند از سرت..
آخر میدانی که بی حجابی چشم جوان کشورت را ناپاک میکند..چشم ناپاک نگاه ناپاک دارد..و نگاه ناپاک گناه روی گناه روی گناه..
آخر آخرش میدانی چه میشود؟؟؟؟
جوان کشورت روی تمام باور هایش پا میگذارد روی تمام اعتقاداتش خط میکشد...
و تو وسیله ای میشوی برای رسیدن دشمن به مرادش.. و این یعنی گل به خودی ...
این روزها دشمن تفنگ نمیخرد...فیلم میسازد..
موشک نمیسازد..برنامه ماهواره ای میسازد..
بمب طراحی نمیکند.. بازی رایانه ای  طراحی میکند..
فقط به این امید که تو را از آن خود کند..تو در جبهه آن ها باشی و خودت ندانی..
ولی. . . .دشمن غافل از زنان سرزمین من است.
.همان هایی که چادرشان خاکی میشود ولی به خاک نمیافتد...
حالا نوبت توست..فقط چنان بزن بر دهانشان که انتقام خون جوانانمان را بگیری..
کش ِچادرت را محکم تر کن و رویت را سفت تر بگیر..
بانو...لبخند پیروزمندانه ات ستودنیست...