خوشحالی ینی مراجع گفتن صدام به عنوان دکلمه اشکال شرعی نداره 
این ینی میتونم ب یکی از ارزوهام برسم :))