مــــن چـــادرم را کـــه مــے پـــوشـــم
فــکـــر نـــکــن از تـــمــام دخــتـــرانـــه هـــایــم
هــمــیـــن وقـــارش را بــلـــدم
نـــه اتــفــاقــا بـــر عـــکـــس نـــاز و عـــشـــوه را خـــوب بــلـــدم!!!!!
تـــو بـــرای مـــن ارزشـــے نـــداری کـــه بـــخــواهــم ارزشــهــایــم
را بـــرایــت صــــرف کـــنــم..
مــن بـــرای یـــک غـــریـــبــه کـــه تـــنـــها
چــنــد لــحـــظــه از کـنــار مــن مــیــگــذرد
دخــتـــرانـــه هــایــم را خـــرج نمـــے کــنـــم!
مـــن نــیـــازی بـــه نـــگـــاه هـــای بـــی ارزشـ نــــدارمـ!!!!!
من مخصوص یک نفر هستم. . .
تــو بــه هــمان بــے ارزش هــای تــوی خــیابان نــگاه کـــن