بانو جان...

این را بدان، 

تو که با وقار راه میروی... 

باد که چادرت را پریشان میکند

و تو دست هایت را نذر مرتب کردنش می کنی...

خدا آن بالا قدح قدح غرور می فروشد به فرشتگانش...

که این بود بنده ای که گفتم سجده اش کنید...

اشرف مخلوقاتم را بنگرید که چه عاشقانه برایم بندگی میکند...